Algemene verkoops- en boekingsvoorwaarden

Mescladis BV gelegen te Bremstraat 5, 2590 BERLAAR met als ondernemingsnummer BE 0807.472.540 en te bereiken via info@glowbeauty.be.

1. Boekingsvoorwaarden

Kom tijdig naar je afspraak. Bij meer dan 10 minuten te laat komen kan de afspraak niet meer doorgaan en zal de volledige behandeling aangerekend worden. Indien je niet aanwezig kan zijn kan je binnen de 48u je afspraak annuleren.

Als je niet komt opdagen op de afspraak zonder verwittiging is dit een no-show en zal de volledige behandeling aangerekend worden. Je kan pas opnieuw een afspraak boeken als je dit bedrag betaald hebt. 

Bij het online boeken betaal je een voorschot.  Het voorschot zal worden verrekend bij het afrekenen van de behandeling.

Glow heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 48 uur op voorhand. Bij annulatie minder dan 24 uur op voorhand is het volledige bedrag van de behandeling verschuldigd. 

Voorschotten die cash of per Bancontact terplaatsen worden betaald vallen onder dezelfde regeling.

Bij het niet komen opdagen of het last minute annuleren van afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het totale bedrag van de behandeling verschuldigd. Deze zal per e-mail worden verzonden.

Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak, de aankoop van producten of het kan worden doorgegeven aan een ander persoon.

Voorschotten blijven 12 maanden geldig na ontvangst. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.

Bij No-show zonder verwittigen wordt de volledige behandeling aangerekend en zal pas opnieuw geboekt kunnen worden na het betalen hiervan.

 

2. Toepassing

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Mescladis BV (Glow) en haar klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

3. Verzending

3.1 De bestellingen worden verstuurd met een transport firma. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

3.2 Bestellingen worden in principe binnen de 2 werkdagen verzonden. Verzending kost EUR 6 voor thuislevering in België, EUR 4,5 voor levering in een Belgisch postpunt, EUR 8 voor Nederland ongeacht het aankoopbedrag.

3.3 De leveringstermijnen worden door Glow enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Glow niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

3.4 Glow draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Glow gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

3.5 Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Glow. Ingeval van een door Glow toegestane annulering van een bestelling door de Klant, wordt aankoopprijs gecrediteerd. Speciaal op vraag van de klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de klant aangerekend.

4. Retourneren

Binnen 14 dagen de artikelen in originele verpakking & ongeopend te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Glow over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld (exclusief verzendingskosten) van de koper teruggestort.

“Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Glow te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek”“verborgen gebreken moeten binnen 14 kalenderdagen gemeld worden”

5. Herroepingsrecht (maximum 14 kalenderdagen) / Uitzondering diensten

Dit kan zonder betaling boete of vermelding motief (artikel 46, 2° WMPC).

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Het herroepingsrecht geldt niet voor verzegelde goederen die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne (quasi alle producten die wij, als Dienstverlener, verkopen) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Herroepingsrecht diensten: 

Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.

6. Garantie

Glow garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffen de geleverde goederen binnen een termijn van drie (3) dagen na de levering schriftelijk aan Glow te worden gemeld.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Glow is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Voor de door Glow geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van Glow steeds beperkt tot de waarborg die wordt toegekend door de producent / leverancier van Glow van de desbetreffende producten  zoals uitdrukkelijk vermeld op de factuur.

Glow is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Glow geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Glow.

7. Privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Glow. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Glow verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Heeft u nog vragen i.v.m. privacy, kan je altijd contact opnemen met Glow of een kijkje nemen in ons privacy-en cookiebeleid.